Previous Collectors

Name From To
Sh. Peeyush Samariya 06.07.2020  
Sh. Avichal Chaturvedi 27.12.2018 06.07.2020
Sh. Naresh Kumar Sharma 07.11.2016 27.12.2018
Sh. Ashfaq Hussain 27.04.2016 04.11.2016
Sh. Swaroop Singh Panwar 30.04.2015 27.04.2016
Sh. Muktanand Agrawal 10.06.2013 30.04.2015
Smt. Pramila Surana 03.10.2012 10.06.2013
Sh. R.S. Jakhar 04.09.2010 28.09.2012
Sh. L.C. Aswal 26.08.2009 04.09.2010
Sh. Jogaram 31.12.2008 23.08.2009
Sh. Onkar Singh 08.10.2008 30.12.2008
Sh. Rajesh Yadav 18.06.2007 01.10.2008
Sh. H.K. Damor 03.06.2006 16.06.2007
Smt. Roli Singh 22.06.2005 11.05.2006
Sh. Sandeep Verma 09.06.2004 09.06.2005
Sh. Vikash Bhale 27.01.2004 07.06.2004
Sh. Naveen Mahajan 01.06.2002 27.01.2004
Sh. Abhay Kumar 19.07.2000 31.05.2002
Sh. M.S. Khan 20.03.1999 15.07.2000
Sh. Ramraksh 27.06.1996 20.03.1999
Sh. Vinod Jutshi 05.05.1996 06.06.1996
Sh. P.K. Goyal 30.09.1995 05.05.1996
Sh. Pukhraj Salecha 14.11.1994 30.09.1995
Sh. B.L. Arya 18.09.1993 14.11.1994
Sh. N.K. Sethi 09.09.1992 14.09.1993
Sh. Indrabhushan 13.05.1992 02.09.1992
Sh. Vinod Jutshi 10.04.1991 11.05.1992